Stowarzyszenie nie udziela
porad medycznych

"Jeśli zrezygnujesz z wolności na rzecz bezpieczeństwa,
nie będziesz miał żadnej z tych rzeczy"

"Niebo leczy, a lekarz bierze honoraria"

Benjamin Franklin

Algorytm dożylnego podawania Askorbinianu Sodu - TYLKO DLA LEKARZY!

Numer POGOTOWIA ANTYSEPSOWEGO:
18 262 20 85 
MAPA POGOTOWIA


Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

1) jest zainteresowana aktywnym działaniem w Stowarzyszeniu,
2) przekazała Zarządowi wypełnioną deklarację członkowską (proszę pobrać deklarację, wydrukować i wypełnić. Następnie przesłać na adres Stowarzyszenia),
3) uzyskała zgodę Zarządu na przyjęcie w poczet członków. Zarząd ma obowiązek podjąć uchwałę o przyjęciu lub nie kandydata w przeciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. W przypadku nie przyjęcia do stowarzyszenia zarząd zobowiązany jest podać takiej osobie przyczynę odrzucenia wniosku.
4) opłaciła pierwszą składkę członkowską (10 zł miesięcznie),
5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

STATUT STOWARZYSZENIA

DO POBRANIA:
deklaracja członkowska
deklaracja członkowska firmy

(aby ściągnąć, naciśnij prawy klawisz myszki i wybierz "zapisz jako")

Ochotnik Pogotowia
1. Ochotnikiem Pogotowia Antysepsowego może zostać tylko i wyłącznie osoba będąca członkiem Stowarzyszenia Zdrowa Polska - Czyńmy dobro.
2. Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia  i podjęciu decyzji o przystąpieniu, należy wypełnić i wysłać deklaracje (plik pdf deklaracja członkowska). Przystąpienie do Stowarzyszenia rodzi pewne obowiązki, o których mowa w Statucie.
3. Deklarację przesyłamy w oryginale na adres siedziby POCZTĄ TRADYCYJNĄ.
4. Po otrzymaniu oryginału deklaracji POCZTĄ TRADYCYJNĄ, zostaje wysłane potwierdzenie mailowo o przyjęciu w poczet członków wraz z nadanym numerem członkowskim.
     W przypadku osoby chcącej być ochotnikiem pogotowia, Zarząd musi dokonać analizy czy w danym rejonie jest potrzebny ochotnik.

    Nie każdy członek Stowarzyszenia musi być ochotnikiem pogotowia, ale każdy ochotnik musi być członkiem Stowarzyszenia.
 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Art. 54. Zasada wolności poglądów

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Uwaga

Informacje zawarte na tych stronach nie są podręcznikiem medycyny, ani nie służą do diagnostyki lekarskiej. Są tylko zbiorem informacji dotyczących wspomagania leczenia oraz wrażają opinię ich autorów na podstawie art. 54.1 Konstytucji RP, która to gwarantuje im wolność do wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Sugestie zawarte tutaj zawarte są tylko i wyłącznie informacją, która może oczywiście być wykorzystana, ale każdy organizm może reagować inaczej.
Każde użycie opisanych substancji musi być skonsultowane z lekarzem. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania zawartych na tych stronach informacji.